مدیریت: افشاری

تولیدکننده: تهیه و توزیع انواع سنگهای

ساختمانی

آدرس ایمیل: info@ ihotsestone.ir
وب سایت: www.ihotsestone.ir
تلفن: 021-44112057-8
آدرس دفتر مرکزی: تهران، انتهای حکیم غرب، بعد از چهارراه تعاون، بازار سنگ تهران، غرفه 43
تلفن همراه: 0912-1030655 * 0912-4400075
تهران، انتهای حکیم غرب، بعد از چهارراه تعاون، بازار سنگ تهران، غرفه 43
021-44112057-8