موقعيت: 134 كيلومتری بيرجند

نوع سنگ: گرانيت كاهوئی

بهرهبردار: شركت زمرد گستر بيرجند

آدرس بهرهبردار: تهران، خيابان استاد مطهری كوی نور، كوچه هفتم، شماره 15، طبقه پنجم

تلفن: 021-88733598
نمابر 021-88735862
021-88733598