مدیریت: امیرحسین ابدال

تولیدکننده: ســاخت و تعمیر دستگاههای
سنگبری

تلفن: 031-33809095
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، محمودآباد، خیابان 18، جنب سنگبری فرد یزدی
تلفن همراه: 0913-2048079
اصفهان، محمودآباد، خیابان 18، جنب سنگبری فرد یزدی
031-33809095