مدیریت: جواد نعیمی

تولیدکننده: مرمریت سفید کوپ، اسلب

آدرس ایمیل: info@onyxmine.com
وب سایت: www.onyxmine.com
نمابر 36242994 -044
آدرس دفتر مرکزی: خوی، بلوار ولیعصر، کوچه اعتمادیه 3، پلاک 10
تلفن همراه: 1611183 -0914 (نعیمی) : 0914 -3613685 (مدیر فروش:‌ هاشم زاده)
خوی، بلوار ولیعصر، کوچه اعتمادیه 3، پلاک 10