مارشینال زفره

مارشینال زفره

نوع سنگ: گرانيت

موقعيت: اصفهان، جاده نائين زفره، بالای روستای سرسری

بهرهبردار: حميد آدمی

تلفن همراه: 0913-1154175