مدیریت: شهدوست

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی (اعلمی، بجستان، گناباد، تراورتن)

تلفن: 051-36571545 , 051-36657283
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، جاده سنتو، سه راه دانش، مقابل گلخانه اردیبهشت، انتهای مجتمع سنگ میلاد
تلفن همراه: 0915-1103869
مشهد، جاده سنتو، سه راه دانش، مقابل گلخانه اردیبهشت، انتهای مجتمع سنگ میلاد
051-36571545 , 051-36657283