مدیریت: فدبی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

 

تلفن: 6679221 -0513
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، جراح3، قطعه 4، سمت راست
تلفن همراه: 0915-5000797
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 111، جراح3، قطعه 4، سمت راست
6679221 -0513