مدیریت: سماعی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن8، پلاک 8
تلفن همراه: 0919-1514521 و 1127494-0912
اتوبان تهران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن8، پلاک 8
0919-1514521 و 1127494-0912