مدیریت: علیرضا اعتمادی

تولیدکننده: مرمریت کرم ماهان

آدرس دفتر مرکزی: کرمان، رفســنجان، خیابــان شــهید قرنــی، خیابان شــهید اسماعیلی، دفتر صادراتی اعتماد
آدرس کارخانه: کرمان، رفسنجان، شهرک صنعتی، جنب شرکت بل
آدرس معدن:  کرمان، رفسنجان، فردوسیه، جاده سیریز / آدرس معدن مرمریت مشکی ماهان، کرمان، رفسنجان، جاده سید جلال الدین
تلفن همراه: 0913-1400607 , 0913-3932487
کرمان، رفســنجان، خیابــان شــهید قرنــی، خیابان شــهید اسماعیلی، دفتر صادراتی اعتماد
0913-1400607 , 0913-3932487