مدیریت: جعفر فرقانی

آدرس دفتر مرکزی: دماوند، گیلاوند، بعد از پل شــلمبه، سمت چپ، جنب مصالح فروشی امیرکبیر
تلفن همراه: 3133661 -0912 (غیبی) و 1511944-0912 (فرقانی)
دماوند، گیلاوند، بعد از پل شــلمبه، سمت چپ، جنب مصالح فروشی امیرکبیر
3133661 -0912 (غیبی) و 1511944-0912 (فرقانی)