مدیریت: یزدانی

تولیدکننده: فرآوری ســنگهای ساختمانی (تراورتن، مرمریت، تزئینی)

آدرس دفتر مرکزی: تهــران - قــم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن3، پلاک 3
تلفن همراه: 2903065 -0912(وحید یزدانی) 7717867-0912 (نوید یزدانی)
تهــران - قــم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، گلبن3، پلاک 3
2903065 -0912(وحید یزدانی) 7717867-0912 (نوید یزدانی)