مدیریت: ماهوش

تولیدکننده: تراورتن، چرمی

آدرس ایمیل: sbj.industry@gmail.com
تلفن: 031-33802188
نمابر 031-33800471
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26
تلفن همراه: 4113194 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26