مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننــده: مرمریت و تراورتــن در ابعاد

تایل، اسلب و پله

آدرس ایمیل: info@mahsangsepahan.com
وب سایت: www.mahsangsepahan.com
تلفن: 031-33808044-5
نمابر 031-33800540
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40، سنگبری ماه سنگ سپاهان
تلفن همراه: 0913-1178561 , 0913-2181882
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40، سنگبری ماه سنگ سپاهان
031-33808044-5