مبین صنایع گرانیت

مبین صنایع گرانیت

مدیریت: بابائی

تولیدکننــده: گرانیت مشــکی ســرکان و

تویسرکان، نطنز

وب سایت: mobingranite.com
تلفن: 031-33804931 , 031-33804930
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
تلفن همراه: 0913-3040749
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 40
031-33804931 , 031-33804930