مدیریت: افشاری- یزدی

تولیدکننده: انواع ســنگهای گرانیت

تلفن: 0253-3440206
نمابر 0253-3440274
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، کیلومتر 11قطب صنعتی امید، بعد از 15متری اول
تلفن همراه: 0912-1717625 , 0912-1511840
قم، جاده کاشان، کیلومتر 11قطب صنعتی امید، بعد از 15متری اول
0253-3440206