متین مجتمع سنگ

متین مجتمع سنگ

مدیریت: حاج مرادی

تولیدکننده: مرمریتآباده و تراورتن بوکان

تلفن: 031-33808707
نمابر 031-33802245
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعداز چهــار راه جنب کارخانه آرد مطهر
تلفن همراه: 3041082 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، بعداز چهــار راه جنب کارخانه آرد مطهر
031-33808707