مدیریت: خیاط و پسران

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و مرمریت

تلفن: 051-36667836-7
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، بزرگراه آســیایی، سه راه دانش، شهید جراح 3 مجتمع میلاد
تلفن همراه: 0915-1825239 , 0915-6881315 , 0915-8801315
مشــهد، بزرگراه آســیایی، سه راه دانش، شهید جراح 3 مجتمع میلاد
051-36667836-7