مجتمع سنگ سامان و سامان سپاهان

مجتمع سنگ سامان و سامان  سپاهان

مدیریت: مختاری

تولیدکننــده: تراورتــن، مرمــر و مرمریت

(اســلب و تایل)

تلفن: 031-33808629
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان هیئت امناء، حدفاصل خیابان 16و 18
تلفن همراه: 0913-2172601 و 1111450-0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابــان هیئت امناء، حدفاصل خیابان 16و 18
031-33808629