مجتمع سنگ صمیمی

مجتمع سنگ صمیمی

معادن ســنگ گدارســوز شــمالی (صبا و

ققنوس) و کارخانه سنگبری صمیمی

مدیریت: حاج علیرضا صمیمی

تولیدکننده: کوپ، اســلب، تایل (داخلی و

خارجی)

وب سایت: www.sabamarble.com
تلفن: 071-44353388 , 071-44353600
آدرس دفتر مرکزی: فارس، ‌آباده، شهرک صنعتی قدس
تلفن همراه: 0912-1169470 , 0912-1571349 , 0917-1532265
فارس، ‌آباده، شهرک صنعتی قدس
071-44353388 , 071-44353600