مجتمع سنگ عرب زاده

مجتمع سنگ عرب زاده

مدیریت: رامین عرب‌زاده

فرآوری سنگهای ساختمانی و تزئینی با ماشین‌آلات ایتالیایی

تلفن: 021-77201375-1971
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میدان رسالت، خیابان نیرو دریایی، بازار سنگ 55، مجتمع سنگ آتشکوه عرب‌زاده
تلفن همراه: 0912-7095120
تهران، میدان رسالت، خیابان نیرو دریایی، بازار سنگ 55، مجتمع سنگ آتشکوه عرب‌زاده
021-77201375-1971