مجتمع سنگ غیاثوند

مجتمع سنگ غیاثوند

مدیریت: غیاثوند

تولیدکننــده: انــواع ســــنگهای ماربل،

تراورتن، مرمریت و گوهره

نمابر 066-43235300
آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، کیلومتر11جاده دورود- بروجرد، جنب پســت بــرق لاوان، مجتمع سنگ غیاثوند
تلفن همراه: 0916-6702040 , 0916-3104697
لرســتان، کیلومتر11جاده دورود- بروجرد، جنب پســت بــرق لاوان، مجتمع سنگ غیاثوند
0916-6702040 , 0916-3104697