مجتمع سنگ پاهنگ کرمان

   مجتمع سنگ پاهنگ کرمان

(گروه مهندسی و بازرگانی بهنگام)

مدیریت: سید شهاب آیت الهی موسوی

تولیدکننده: سنگ تراانیکس کارمانیا

وب سایت: www.behengamstone.com www.pahangco.com
نمابر 034-33386112
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، خیابان ولــی عصر (عج،) خیابان شــهید مطهری، نرسیده به میرزای شیرازی، پلاک 303، طبقه 2
آدرس کارخانه: کرمان، شــهرک صنعتی شــماره2 (خضرا)
تلفن همراه: 0912-1216714 ,1775386 -0912 و1342706-0912 (صبوری)
تهــران، خیابان ولــی عصر (عج،) خیابان شــهید مطهری، نرسیده به میرزای شیرازی، پلاک 303، طبقه 2
0912-1216714 ,1775386 -0912 و1342706-0912 (صبوری)