مجتمع سنگ یزدانی

مجتمع سنگ یزدانی

مدیریت: یزدانی

فروش سنگ (نمایندگی انحصاری سنگ ایرجی)

تلفن: 021-33887757
نمابر 021-33887000
آدرس دفتر مرکزی: تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 247 و 246 و 202 و 201
تلفن همراه: 0912-3200400
تهران، بازار سنگ فاطمیه، پلاک 247 و 246 و 202 و 201
021-33887757