مجتمع معادن حسین رحمتی

مجتمع معادن حسین رحمتی

مدیریت: حسین رحمتی
تولیدکننده: انواع سـنگهای ساختمانی (گرانیت مروارید)

آدرس ایمیل: info.hoseini-stone@yahoo.com
تلفن: 051-36653377
نمابر 051-36658977
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، کیلومتر 2بزرگراه آسیایی، آزادی 115، بعد 3 راه دومف، سمت راست
تلفن همراه: 8812200 -0915 و 7742200-0915
مشــهد، کیلومتر 2بزرگراه آسیایی، آزادی 115، بعد 3 راه دومف، سمت راست
051-36653377