مجتمع معادن دهبيد

مجتمع معادن دهبيد

موقعيت180: كيلومتری شمال شرق شيراز

نوع سنگ: مرمریت

بهرهبردار: مجتمع معادن دهبيد

آدرس بهرهبردار: تهران، ميدان ونک، چهارراه جهان كودک، خيابان دیدارجنوبی،شماره 3