مجتمع کارخانجات و سنگبری میرزابیگی

مجتمع کارخانجات و سنگبری میرزابیگی

مدیریت: برادران میرزابیگی

تولیدکننده: مرمریت و تراورتن (اسلب و تایل)

تلفن: 0864-3229494
نمابر 0864-3225947
آدرس دفتر مرکزی: مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، اول جاده آبگرم
تلفن همراه: 0918-3660752 , 0918-3660753
مرکــزی، محــلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، اول جاده آبگرم
0864-3229494