مجتمع کارخانجات 2001 و 2002 نیریز

مجتمع کارخانجات 2001 و 2002  نیریز

مدیریت: محمدرضا هوشمند

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

صادراتی (چینی نی ریز) و نرده سرایی

تلفن: 0713-7385966
آدرس دفتر مرکزی: فارس، شیراز، بلوار رحمت، خیابان 20 متری صاحب الزمان
آدرس کارخانه: فارس، نیریز، شهرسنگ، خیابان اول، قطعه 76 / آدرس کارخانه2 : فارس، نیریز، شهرسنگ، شرقی خیابان اول
تلفن همراه: 0917-1322662 , 0917-1322654 , 0917-1319043
فارس، شیراز، بلوار رحمت، خیابان 20 متری صاحب الزمان
0713-7385966