مجموعه تولیدی سنگ مهتاب

 مجموعه تولیدی سنگ مهتاب

مدیریت: ذبیحی

صاحب امتیاز معدن گرانیت پرتقالی اوسان

تنها معدن گرانیت پرتقالی در ایران

 

 

 

 

آدرس ایمیل: info@mahtabstone.com
وب سایت: www.mahtabstone.com
تلفن: 051-38801421
آدرس دفتر مرکزی: مشــهد، جاده فریمان، کیلومتر 18، شهر سنگ، تپه سلام، خیابان پنجم، اولین کارخانه سمت چپ
تلفن همراه: 5223495 -0915 (مازیار ذبیحی)
: مشــهد، جاده فریمان، کیلومتر 18، شهر سنگ، تپه سلام، خیابان پنجم، اولین کارخانه سمت چپ آدرس
051-38801421