مجموعه سنگ رگی نجف‌آباد

مجموعه سنگ رگی نجف‌آباد

نوع سنگ: مرمریت سياه

موقعيت: 30 كيلومتری نجفآباد

بهرهبردار: ش. ت معدنی سنگ ركی سياه نجفآباد

تلفن: 0331-2623546
0331-2623546