مدیریت: اکبر نعمتی

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33801338
نمابر 031-33802536
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
تلفن همراه: 0913-1127149
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 24
031-33801338