محسن تزئینات سنگ

محسن تزئینات سنگ

مدیریت: مجید علیدادی

تولیدکننده: سنگ شمش و پروفیرهای ابزاری، ستون، کره، مصنوعات سنگی کلاسیک و طرحهای رومی

تلفن: 021-56231613
نمابر 021-56231614
آدرس دفتر مرکزی: آدرس: تهران، شهرک صنعتی شمسآباد، بلوار بوستان، گلبن5، پلاک20
تلفن همراه: 4866377 -0912(مجید علیدادی)
آدرس: تهران، شهرک صنعتی شمسآباد، بلوار بوستان، گلبن5، پلاک20
021-56231613