محسن صنایع سنگ

محسن صنایع سنگ

محسن صنایع سنگ

مدیریت: حیدر روح الهی

تولیدکننده: انــواع تراورتــن (حاجیآباد،

آذرشهر، کرم اصفهان و تجره)

 

تلفن: 031-33802162, 031-33800090
نمابر 031-33800260
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1110360
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33802162, 031-33800090