مدیریت: حاج محمدی

آدرس دفتر مرکزی: سمنان، شاهرود، ضلع جنوبی میدان بسیج
آدرس کارخانه: ســمنان، شــاهرود، جاده رویان، کیلومتر 2
تلفن همراه: 0912-1731047
سمنان، شاهرود، ضلع جنوبی میدان بسیج
0912-1731047