مدیریت: شجاعی

تولیدکننده: تراورتن عباسآباد

تلفن: 031-42522986
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، منطقه صنعتی رضوانشهر، سی متری دوم، پلاک 133
تلفن همراه: 0912-1570244, 0913-1335073
اصفهان، منطقه صنعتی رضوانشهر، سی متری دوم، پلاک 133
031-42522986