محمدی گروه معادن و کارخانجات

محمدی گروه معادن و کارخانجات

مدیریت: محمدی

اســتخراج و تولیــد انواع ســنگ تراورتن

عباسآباد محلات

آدرس ایمیل: mohamadistone@gmail.com
نمابر 086-43224585
آدرس دفتر مرکزی: محلات، قطب صنعتی صدریه، 5 سنگ خارا آدرس 2 : محلات، قطــب صنعتی صدریه، خیابان صدریه، 6سنگ آسیا آدرس 3: دلیجــان، قطــب صنعتی بوعلی، سنگ ابراهیم
آدرس معدن: محلات، معدن عباس‌آباد آدرس معــدن2 : محلات، معــدن چینی لایبید
تلفن همراه: 0912-3671210 , 3661109 -0918
محلات، قطب صنعتی صدریه، 5 سنگ خارا آدرس 2 : محلات، قطــب صنعتی صدریه، خیابان صدریه، 6سنگ آسیا آدرس 3: دلیجــان، قطــب صنعتی بوعلی، سنگ ابراهیم
0912-3671210 , 3661109 -0918