مدیریت: برادران سیدی

تولیدکننده: مرمریت

وب سایت: www.mmarblestone.com
تلفن: 33533999 -051
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 25جاده مشهد - فریمان
تلفن همراه: 0915-3027390 , 0915-1012947
کیلومتر 25جاده مشهد - فریمان
33533999 -051