محمد (صنایع تبدیلی)

محمد (صنایع تبدیلی)

مدیریت: طالبی

 

آدرس ایمیل: mohammad_marble@yahoo.com
وب سایت: www.mohammad.marble.com
تلفن: 025-33353312-13-15 , 025-33353314 , 025-33353372
نمابر 025-33353205
آدرس دفتر مرکزی: قــم، کیلومتــر 20 اتوبــان تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، نبش خیابان دماوند
قــم، کیلومتــر 20 اتوبــان تهران، شــهرک صنعتی محمودآباد، نبش خیابان دماوند
025-33353312-13-15 , 025-33353314 , 025-33353372