محک سنگ حمزاوه

محک سنگ حمزاوه

مدیریت: افضلی

استخراج و فرآوری مرمریت حمزاوه

وب سایت: www.hamzavehstone.ir
تلفن: 031-45423001
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میرداماد، خیابان نفت، خیابان 1نفت، پلاک 1، واحد 17
آدرس کارخانه: اصفهان، شــهرک صنعتی میمه، کارخانجات محک سنگ
آدرس معدن: اصفهان، میمه، 20 کیلومتری جاده کاشــان، روســتای حمــزاوه، معدن حمزاوه
تلفن همراه: 0912-1119883 , 0912-5540585
تهران، میرداماد، خیابان نفت، خیابان 1نفت، پلاک 1، واحد 17
031-45423001