مدیریت: الیاسی

تولیدکننده: انواع سنگ ساختمانی

آدرس ایمیل: mahak.stone@gmail.com
تلفن: 031-33807869
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 14
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، انتهای خیابان 14
031-33807869