مدیریت: کبیری

تولیدکننده: انواع تراورتن عباسآباد سفید

تلفن: 031-33804497
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
تلفن همراه: 0913-1021315 , 0913-3156819
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 18
031-33804497