مدیریت: افشاری

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی

تلفن: 33440001 -025
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کاشان، شهرسنگ امید، 30متری دوم، 15متری دوم
تلفن همراه: 1517346 -0912 و 5582208-0912
قم، جاده کاشان، شهرسنگ امید، 30متری دوم، 15متری دوم
33440001 -025