مدیریت: کریم غلامی

تولیدکننده: صادراتی قروه

وب سایت: www.modaresstone.com
تلفن: 031-42522933
نمابر 031-42523329
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان سوم مرکزی
تلفن همراه: 0913-3336613
اصفهان، شهرک صنعتی رضوانشهر، خیابان سوم مرکزی
031-42522933