مرجان سنگ (عسگری)

مرجان سنگ (عسگری)

مدیریت: حسین عسگری

تلفن: 021-55059856 , 021-55061016
نمابر 021-55315238
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان فدائیان اســلام، چهارراه بعثت، ضلع شمال شرقی چهارراه، 1058 پلاک
آدرس کارخانه: تهران، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار نخلستان، گلشید 1شرقی، سنگبری پارت افسید
تلفن همراه: 0912-1083802 , 0912-1972467  
تهران، خیابان فدائیان اســلام، چهارراه بعثت، ضلع شمال شرقی چهارراه، 1058 پلاک
021-55059856 , 021-55061016