موقعيت: صدوق

نوع سنگ: گرانيت

بهرهبردار: محمد رضایی احمدآبادی

آدرس بهرهبردار: اردكان، احمدآباد، كوچه فکور، منزل حسين رضایی

تلفن همراه: 0913-1523507