مرجان گرانیت یزد

مرجان گرانیت یزد

مدیریت: مهدی کرمانی

تولیدکننــده: انواع ســــنگهای گرانیت

پائیزان، کاهوئــــی، جنگلی، خزه طلایــی

بیرجند و گرانیت قرمز یزد

تلفن: 035-32634253-4
نمابر 035-32634233
آدرس دفتر مرکزی: یزد، کیلومتر12جاده تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه
تلفن همراه: 0913-1526056 , 0913-1512138
یزد، کیلومتر12جاده تفت، شهرک صنعتی سفیدکوه
035-32634253-4