مدیریت: برادران نعمتی

بورس انواع سنگهای رنگی

تلفن: 026-34808720
آدرس دفتر مرکزی: کرج، پل هوایی، بازار سنگ حصارک، حجره 6
تلفن همراه: 0912-3207717 * 0913-2175080
کرج، پل هوایی، بازار سنگ حصارک، حجره 6
026-34808720