مدیریت: حسن افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

نمابر 0253-2860011 , 0253-2860010
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده اصفهان، مقابل هتل آرین
تلفن همراه: 0912-1538469
قم، جاده اصفهان، مقابل هتل آرین
0912-1538469