مدیریت: ابراهیم میرزایی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 021-88635038
نمابر 021-88026998
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، امیرآبــاد شــمالی، روبروی کوی دانشگاه، خیابان17، پلاک 136، طبقه2
آدرس کارخانه: سنندج، شهرک صنعتی2، کارخانه سنگ مرجان کردستان
سنندج، شهرک صنعتی2، کارخانه سنگ مرجان کردستان
021-88635038