مدیریت: عباسعلی کوچکی

تولیدکننده: انواع سنگهای تراورتن

تلفن: 031-33802109 , 031-33802443
نمابر 031-33800299
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
تلفن همراه: 1181434 -0913 , 0913-1127148
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 14
031-33802109 , 031-33802443