مدیریت: کاظمی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

تلفن: 031-33800867
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26، جنب لارستان
تلفن همراه: 1311561 -0913 (کاظمی) و 2059861-0913 (نقد علی)
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی 26، جنب لارستان
031-33800867